728 x 90

خبرگزاری آلمان: اقتصاد ایران در بحران شدیدی است

 بحران  ارز
بحران ارز

خبرگزاری د.پ. آ آلمان شنبه ۲۱تیر گزارش داد: «در ایران از زمان آغاز پاندمی کرونا میلیونها نفر شغلشان را از دست داده‌اند. اقتصاد در بحران شدیدی است و ریال به‌کمتر از نصف ارزش قبلی خود افت کرده است.

بحران اقتصادی باعث مباحثات شدیدی در مجلس دربارهٔ آینده سیاسی روحانی شده، شماری از نمایندگان حتی علناً خواهان استعفای وی هستند. ناظران و مقامها نسبت به‌یک ناآرامی بالقوه هشدار داده‌اند».