728 x 90

حمله آخوند علم‌الهدی به آخوند روحانی

آخوند علم‌الهدی
آخوند علم‌الهدی

آخوند علم‌الهدی در نمایش جمعه این شهر ادعاهای آخوند روحانی را مورد حمله قرار داد و گفتبانک‌های بزرگ ارتباطی برقرار نکردند، بعضی از بانکها آن‌هم خیلی محدود و بعد هم آقایان طبلش را زدند که برجام برای ما مؤثر بوده است، این‌ها چنین مردمان نامردی هستند،

این فریبنده است این مکار است این فریبکاری است در هر لباسی ظاهر بشود و در هر موقعیت و مقامی هم که باشد که به یک تحول انتخاباتی آمریکا بگویید فرصت، متأسفانه مردم را متأسفانه خوش‌دل کند و به‌طرف دامن دشمن بکشاند و آن‌هم دشمنی که ۶۰سال انواع شقاوتها و قساوتها و سنگدلی‌های او را این مردم در عناوین مختلف تجربه کردند. (تلویزیون آستان رضوی رژیم ۳۰آبان)