728 x 90

حمایت از خیزش مردم قهرمان بلوچستان - قیام سوخت‌بران ریش و ریشه نظام را بر باد خواهد داد

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن
فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

تهران

مریم رجوی: قیام هموطنان بلوچ قیام همه مردم ایران است

مشهد

مسعود رجوی: قیام سوخت‌بران ریش و ریشه نظام را به آتش می‌کشند بلوچستان تنها نیست

زنجان

مسعود رجوی: شورشگران پیروزی می‌سازند

شیراز

شورشگران پیروزی می‌سازند

مشهد

ما از سوختبران حمایت می‌کنیم مردم برای دفاع از خود و خلق مسلح شوید

مسعود رجوی: شبیخون و آتش دشمن را باید با آتش جواب داد و درهم شکست. سراوان تنها نیست

یزد

مسعود رجوی: قیام سوخت‌بران ریش و ریشه نظام را بر باد خواهد داد - کانون شورشی ۱۸۰ تهران

قزوین

مریم رجوی: جان‌باختگان سراوان شهیدان راه آزادی ایران هستند

بهبهان

بلوچستان تنها نیست - مرگ بر خامنه‌ای

ساری

حمایت از قیام سراوان - مرگ بر خامنه‌ای

مرگ بر خامنه‌ای - حمایت از سراوان

یزد

سراوان تنها نیست

اهواز

مسعود رجوی: حق گرفتنی است باید بر شورید

تهران

آتش فشان خشم خلق فوران می‌کند. شورشگران پیروزی می‌سازد.

شیراز

‌مسعود رجوی: در جنگ سرنوشت بر قامت وطن نوشت یا مرگ یا آزادی

اهواز

مسعود رجوی: ارتش گرسنگان آماده انفجار و قیام‌اند

‌مسعود رجوی: در جنگ سرنوشت بر قامت وطن نوشت یا مرگ یا آزادی

شورشگران پیروزی می‌سازند

اراک

مریم رجوی: برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه به‌پا خیزید

مسعود رجوی: باید صد بار بیشتر بجنگیم ایران را پس بگیریم

تهران

مسعود رجوی: پاسخ فرزندان ایران به نظام آخوندی تهاجم حداکثر و جنگ صد برابر است. مردم مسلح شوید

مسعود رجوی: سپاه پاسداران این دشمن ضدبشر باید درهم کوبیده شود.

شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده - آتش جواب آتش

مریم رجوی: آخوندها ایران را نمی‌خواهند و ایران و ایرانی آخوندها را نمی‌خواهند

مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی زنده باد آزادی

شهریار

مسعود رجوی: فقر و گرسنگی ارمغان حکومت آخوندی است

مریم رجوی: لازمه پیروزی شورش و جنگ صد برابر است

شهر کرد

مرگ بر خامنه‌ای مرگ بر روحانی درود بر رجوی

مریم رجوی: مردم به‌پا خیزید

مسعود رجوی: آتش قیام خاموشی نمی‌پذیرد

خاش

مسعود رجوی: آتش قیامها خاموش نمی‌شود

ایلام

مرگ بر خامنه‌ای

رشت

مرگ بر اصل ولایت فقیه

دزفول

مرگ بر خامنه‌ای

شهرری

خامنه‌ای قاتله ولایتش باطله

شهر قدس

مرگ بر خامنه‌ای هشتک مردم مسلح شوید