728 x 90

تهاجم به کمیته امداد خمینی ملعون - برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه بپاخیزید

فعالیت کانون های شورشی در شهرهای میهن
فعالیت کانون های شورشی در شهرهای میهن

تهران - کانون شورشی ۲۹۱

تهاجم به کمیته امداد خمینی ملعون مرکز غارت و چپاول محرومان

تهران

یاد ۱۵۰۰شهید قیام بزرگ آبان ۹۸ گرامی باد

مریم رجوی: این قیام و خیزشی است تا پیروزی و آزادی

مسعود رجوی: قیام آبان ثابت کرد تنها راه رهایی آتش جواب آتش است

مشهد

مریم رجوی: برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه بپاخیزید

تهران

مریم رجوی: برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه بپاخیزید

مسعود رجوی: قیام آبان ثابت کرد تنها راه رهایی آتش جواب آتش است - کانون شورشی۱۲۲

مریم رجوی: یاد ۱۵۰۰شهید قیام بزرگ آبان ۹۸ گرامی باد

اهواز

مریم رجوی: یاد ۱۵۰۰شهید قیام بزرگ آبان ۹۸ گرامی باد

تهران

مریم رجوی: این قیام و خیزشی است تا پیروزی

شهیدان قیام ۹۸مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

مسعود رجوی: سالگرد شهدای آبان ۹۸را گرامی بدارید

کاشان

مریم رجوی: خون ۱۵۰۰شهید آزادی عزم قیام و شورش را صد چندان کرده است

مشهد

آبان ادامه دارد - مرگ بر دیکتاتور - آبان ادامه دارد