728 x 90

تهاجم به پایگاه بسیج سپاه پاسداران در اصفهان و به آتش کشیدن پایگاه بسیج سپاه پاسداران در اهواز

فعالیت کانونهای شورشی دوشنبه ۳آذر
فعالیت کانونهای شورشی دوشنبه ۳آذر

مبارکه (اصفهان ) - کانون شورشی ۳۴۵

تهاجم به پایگاه بسیج سپاه پاسداران

پاسخ فرزندان مجاهد ایران به تخریب خانه های مردم محروم در فسا

اهواز -کانون شورشی ۱۳۸

به آتش کشیدن پایگاه بسیج سپاه پاسداران ضد حضرت ابوالفضل

اصفهان

مسعود رجوی: تنها راه رهایی؛ جواب آتش آتش است

مریم رجوی؛ با قیام و کانونهای شورشی ایران آزاد می‌شود

تبریز

درور بر ستارخان سردار ملی آزاد ایران

مرگ بر خامنه‌ای دشمن آزادی مردم ایران

تهران

قیام آبان ثابت کرد تنها راه رهایی آتش حواب آتش است

تبریز

مریم رجوی: جوانان میهن به کانونهای شورشی بپیوندید