728 x 90

تهاجم به مقر ناحیه بسیج سپاه ضدامام علی و اداره کل اطلاعات اصفهان در باغ کاشفی

فعالیت کانون شورشی در اصفهان-۱۶مهر
فعالیت کانون شورشی در اصفهان-۱۶مهر

اصفهان- کانون شورشی۷۴۰

تهاجم به مقر ناحیه بسیج سپاه ضدامام علی و اداره کل اطلاعات اصفهان در باغ کاشفی