728 x 90

تهاجم به بیدادگاه صادر کنندهٔ حکم اعدام نوید افکاری در شیراز - گرامی‌داشت ۵مهر۶۰ در شهرهای میهن

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن
فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

شیراز - کانون شورشی ۸۶۵

تهاجم به بیدادگاه صادر کننده حکم اعدام نوید افکاری

شیراز

از ۵مهر سال۶۰ تا ۵قیام ادامه دارد زنده باد آزادی - راهگشایان آزادی ایران درود بر شما

بابل

دیوارنویسی با اسپری قرمز با شعار: از ۵مهر سال۶۰ تا ۵قیام ادامه دارد

تهران

مسعود رجوی: پیام جوانان در۵مهر: شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده

اهواز

از ۵مهر سال۶۰ تا ۵مهر۹۹ زنده باد آزادی

تهران

مسعود رجوی: پیام جوانان در۵مهر: شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده

رهگشایان آزادی ایران راهتان ادامه دارد مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی - درود بر شهدای راه آزادی - از ۵مهر سال۶۰ تا ۵مهر۹۹ قیام ادامه دارد. زنده باد آزادی

تهران

گرامی باد خاطره شهدای حماسهٔ ۵مهر سال۶۰ مجاهد قهرمان سوخت زار شجاعی از شهیدان حماسهساز ۵مهر - گرامی باد خاطره شهدای حماسهٔ ۵مهر سال۶۰ مجاهد قهرمان منصوره محبان از شهیدان حماسه‌ساز ۵مهر - از ۵مهر سال۶۰ تا ۵مهر۹۹ راهتان ادامه دارد

شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده

مشهد

از ۵مهر سال۶۰ تا ۵مهر۹۹ قیام ادامه دارد. زنده باد آزادی

بجنورد

از ۵مهر سال۶۰ تا ۵مهر۹۹ قیام ادامه داردو زنده باد آزادی

اصفهان

شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده

تبریز

شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده - درود بر رجوی - شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده - زنده باد آزادی

کردستان

از ۵مهر سال۶۰ تا ۵مهر ۹۹ قیام ادامه دارد - حاضر حاضر حاضر

لاهیجان

از ۵مهر سال۶۰ تا ۵مهر ۹۹ قیام ادامه دارد - زنده باد آزادی

گیلان

از ۵مهر سال۶۰ تا ۵مهر ۹۹ قیام ادامه دارد - زنده باد آزادی

کرج

پیام جوانان در ۵مهر: شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده

گرگان

از ۵مهر سال۶۰ تا ۵مهر ۹۹ قیام ادامه دارد - زنده باد آزادی

زابل

مسعود رجوی: پیام جوانان در ۵مهر؛ شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده

گرگان

مسعود رجوی: جواب به خامنه‌ای، شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده، آتش جواب آتش مرگ بر خامنه‌ای - کانون شورشی۹۲۵

اراک

مسعود رجوی: پیام جوانان و دانشجویان و دانش آموزان در ۵مهر: ای جلاد ننگت باد

مسعود رجوی: پیام جوانان در ۵مهر: خمینی حیا کن سلطنت رو رها کن

از ۵مهر سال۶۰ تا ۵مهر ۹۹ قیام ادامه دارد. زنده باد آزادی

قم

ای جلاد ننگت باد

هندیجان

مسعود رجوی: پیام جوانان در ۵مهر: خمینی حیا کن سلطنت را رها کن

همدان

حماسه ۵مهر۶۰ را گرامی می‌داریم - شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده

بوشهر

مسعود رجوی: از ۵مهر سال۶۰ تا ۵مهر ۹۹ قیام ادامه دارد - شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده

یزد

از ۵مهر سال۶۰ تا ۵مهر سال۹۹ قیام ادامه دارد - راهگشایان آزادی ایران درود بر شما