728 x 90

تعریف و تمجید پزشکیان از خامنه‌ای ولی‌فقیه ارتجاع سر قبر دجال

پزشکیان سر قبر دجال
پزشکیان سر قبر دجال

تشکرات غلیظ و مجیزگویی پزشکیان از خامنه‌ای بر سر قبر خمینی ملعون

نخستین اقدام پس از قرار گرفتن بر مسند ریاست‌جمهوری رژیم و دیدار با خامنه‌ای

تلویزیون رژیم ۱۶تیر۱۴۰۳
من در این روندی که پیش اومد و انتخابات به‌طور آرامی شکل گرفت و نهایتاً رای‌ها تونست درست خونده بشه اول باید از مقام معظم رهبری تشکر کنیم که قطعاً اگر ایشون نبود من تصور نمی‌کنم به این راحتی از این صندوقها اسم ما در میومد این هدایتی بود که رهبری داشته‌اند.
من اجازه بدهید چون با این داد و بیدادی که شما می‌کنید اصلاً روند کلمات از یادم می‌رود من این متن را برای شما می‌خوانم زیاد وقتتون رو نمی‌گیرم.
قدردان وسعت نظر و گره‌گشای مقام معظم رهبری هستم که در این انتخابات عرصه را برای مشارکت و رقابت و سلامت نقش آفرینی بیشتر و نقش آفرینی بیشتر شهروندان و جریانهای سیاسی گشودند.
ســخن امــام خمینــی (ره) را راهنمــای عمــل خــود می‌کنــم کــه «مــا همــه بــا هــم باشــیم، مملکــت از خودتــان اســت. همــه بچــه ایــن مملکــت هســتید. پــس چــرا یکــی بــه آن طــرف مــی کشــد، یکــی بــه ایــن طــرف مــی کشــد؟»

مــن در پــی آن هســتم کــه بــا تفاهــم و همــکاری همــه ارکان حا کمیــت، مجلــس و قــوه قضائیــه تنــش و واگرایــی را از نهــاد سیاســت و حکمرانــی دور کنــم؛ امیــدوارم مجلــس محتــرم در همراهــی بــا رأی ا کثریــت مــردم خــود را بــرای این همــکاری موثــر بــا دولــت در مســیر عبــور کشــور از بحرانهــا آمــاده کنــد.

روز شنبه پزشکیان کنفرانس مطبوعاتی اعلام شده‌اش را بدون اعلام قبلی لغو کرد و به دیدار خامنه‌ای رفت. سایت ولی‌فقیه ارتجاع در این باره نوشت:

پزشکیان عصر (شنبه) با رهبر معظم دیدار کرد.
رهبر انقلاب در این دیدار ضمن تبریک مجدد موفقیت پزشکیان در کسب رأی اکثریت و ابراز خرسندی از روند افزایشی مشارکت در دور دوم انتخابات، اظهار امیدواری کرد آقای دکتر پزشکیان با استفاده از ظرفیت‌های مردمی و دیگر ظرفیت‌های فراوان کشور در مسیر پیشرفت و آبادانی گام بردارد. خامنه‌ای هم‌چنین توصیه‌هایی را بیان کرد.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/5d0d46dc-3fe5-460f-acdd-9f68e6f177f3"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات