728 x 90

تظاهرات ایرانیان آزاده در بروکسل و استکهلم علیه معامله ننگین دولت بلژیک با رژیم آخوندی - دومین روز

تظاهرات ایرانیان آزاده در بروکسل
تظاهرات ایرانیان آزاده در بروکسل

امروز (۱۵تیرماه) برای دومین روز متوالی هموطنان آزاده و حامیان مقاومت ایران در بروکسل با برگزاری آکسیون بزرگ به معامله ننگین میان رژیم آخوندی و دولت بلژیک اعتراض کردند.

گزارشات این تحول را در این صفحه دنبال کنید:

 

آکسیون اعتراضی ایرانیان آزاده در اسلو علیه معامله ننگین دولت بلژیک با رژیم آخوندی - ۱۵تیرماه

 

آکسیون اعتراضی ایرانیان آزاده در اسلو علیه معامله ننگین دولت بلژیک با رژیم آخوندی - ۱۵تیرماه

 

آکسیون اعتراضی ایرانیان آزاده در اسلو علیه معامله ننگین دولت بلژیک با رژیم آخوندی - ۱۵تیرماه

 

آکسیون اعتراضی ایرانیان آزاده در اسلو علیه معامله ننگین دولت بلژیک با رژیم آخوندی - ۱۵تیرماه

 

آکسیون اعتراضی ایرانیان آزاده در اسلو علیه معامله ننگین دولت بلژیک با رژیم آخوندی - ۱۵تیرماه

 

سومین روز تحصن ایرانیان آزاده در لندن علیه معامله شرم‌آور دولت بلژیک با رژیم آخوندی - ۱۵تیرماه

 

سومین روز تحصن ایرانیان آزاده در لندن علیه معامله شرم‌آور دولت بلژیک با رژیم آخوندی - ۱۵تیرماه

 

سومین روز تحصن ایرانیان آزاده در لندن علیه معامله شرم‌آور دولت بلژیک با رژیم آخوندی - ۱۵تیرماه

 

آکسیون اعتراضی ایرانیان آزاده در وین علیه معامله شرم‌آور دولت بلژیک با رژیم آخوندی - ۱۵تیرماه

 

 

 

 

آکسیون اشرف‌نشانها در دنهاخ هلند، مقابل سفارت بلژیک در اعتراض به معامله ننگین بلژیک با رژیم آخوندی

 

دومین روز تحصن ایرانیان آزاده در سوئد علیه معامله شرم‌آور دولت بلژیک با رژیم آخوندی - ۱۵تیر

 

تظاهرات در بروکسل

 

 

تظاهرات ایرانیان آزاده در بروکسل علیه معامله ننگین دولت بلژیک با رژیم آخوندی

 

تظاهرات ایرانیان آزاده در بروکسل علیه معامله ننگین دولت بلژیک با رژیم آخوندی

 

 

 

 

 

 

تظاهرات در سوئد

 

 

 

تحصن ایرانیان آزاده در استکهلم سوئد علیه معامله ننگین با رژیم آخوندی

 

تحصن ایرانیان آزاده در استکهلم سوئد علیه معامله ننگین با رژیم آخوندی

 

تحصن ایرانیان آزاده در استکهلم سوئد علیه معامله ننگین با رژیم آخوندی

 

تحصن ایرانیان آزاده در استکهلم سوئد علیه معامله ننگین با رژیم آخوندی

 

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/029fcc0f-8c6b-4a9d-adf7-b1a17c06eb8d"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات