728 x 90

تظاهرات در استکهلم – سوئد - همبستگی با قیام و مقاومت مردم ایران - شنبه ۲۰ژوئیه۲۰۱۹ - ۲۹تیر ۱۳۹۸

تظاهرات ایرانیان آزاده د راستکهلم
تظاهرات ایرانیان آزاده د راستکهلم

مسعود رجوی - پیام شماره ۱۲- ۱۹فروردین ۱۳۹۸:
از هموطنان، از مشتاقان آزادی ایران و یاران شورشگر و اشرف‌نشان در کشورهای مختلف درخواست می‌کنم اگر قبول افتد، امسال گردهمایی سالانه مقاومت را به موازات اعتراضات مردم‌مان در داخل ایران، به تظاهرات در خیابان‌ها، در شهرها و مکانها در شرایط و زمانی که مناسب می‌بینند، بکشانند. بگذارید امسال سیل خروشانی از ایرانیان جاری شود. تجربه‌های پاریس، ورشو، مونیخ، واشنگتن و لندن گویا و شایان تقدیر است.
در همه جا صدای رسای مردم ایران و ارتش آزادی‌ستان باشید.


هموطنان در دوران آماده باش سرنگونی تظاهرات استکهلم را در تداوم سلسله تظاهرات برای ایران آزاد بر پا می کنیم.
در پاسخ به مبرمترین وظیفه میهنی در این شرایط حساس  و سرنوشت ساز برای به زیر کشیدن دیکتاتوری آخوندی، برای حمایت از کانونهای شورشی و ارتش آزادیبخش  ملی و برای تحقق یک ایران آزاد و‌آباد در تظاهرات استکلهم به پا می خیزیم.


مریم رجوی - نوروز ۱۳۹۸:
دروازه‌های ایران رو به آینده‌ای گشوده است که ظلم و نابرابری و بی‌عدالتی از آن رخت برمی‌بندد. یک جمهوری بر اساس جدایی دین و دولت که در آن حاکمیت مردم بر قرار است. و رأی جمهور مردم حرف اول و آخر را می‌زند و آزادی و عدالت، ایران این زیباترین وطن را از زمستان به‌بهار می‌رساند.

 

هموطنان حضور پرشور شما در تظاهرات استکهلم خروشی است علیه رژیم ضد ایرانی آخوندی
فریادی است علیه غاصبان حاکمیت مردم ایران و بازتابی است از اراده مردم ایران برای سرنگونی فاشیستم دینی و حمایت از جایگزین دمکراتیک  شورای ملی مقاومت و برنامه خانم مریم رجوی.

 

برای ایران آزاد
همبستگی با قیام و مقاومت مردم ایران
تظاهرات در استکهلم
شنبه ۲۰ژوئیه۲۰۱۹-۲۹تیر ۱۳۹۸