728 x 90

تشدید اقدامات امنیتی نیروهای گارد ویژه در تهران

استقرار نیروهای سرکوبگر در خیابانهای تهران
استقرار نیروهای سرکوبگر در خیابانهای تهران

روز چهارشنبه ۱۴ آبان، در مناطق گوهردشت و مهرشهر و هم‌چنین در خیابان کارگر شمالی تهران، ماشینهای آب‌پاش و ماشینهای گارد ویژه در مکانهایی که مردم در قیامهای پیشین بیشترین تجمع را داشته‌اند مستقر شده‌اند.