728 x 90

تجمع کارگران شرکت واحد در مقابل ساختمان شورای شهر تهران

تجمع کارگران شرکت واحد در مقابل ساختمان شورای شهر تهران
تجمع کارگران شرکت واحد در مقابل ساختمان شورای شهر تهران

صبح یکشنبه ۲۸ اردیبهشت۹۹ کارگران شرکت واحد تهران که در ماه‌های اخیر بازنشسته شده‌اند، در اعتراض به پرداخت نشدن ۴درصد حق بیمه‌شان در مشاغل سخت و زیان آور هم‌چنین پرداخت نشدن حق "سنوات خدمت" در مقابل ساختمان شورای شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از خواسته‌های کارگران معترض در این تجمع حمایت کرد و به مدیریت شرکت واحد در مورد عواقب تأخیر در پرداخت ۴درصد حق بیمه بازنشستگی کارگران هم‌چنین تأخیر در پرداخت حق "سنوات خدمت" و سایر حقوق کارگران هشدار داد.