728 x 90

تجمع اعتراضی بازنشستگان کشوری در مقابل مجلس ارتجاع+فیلم

تجمع اعتراضی بازنشستگان کشوری در مقابل مجلس ارتجاع
تجمع اعتراضی بازنشستگان کشوری در مقابل مجلس ارتجاع

صبح امروز چهارشنبه ۱۲دیماه بازنشستگان کشوری در اعتراض به بی‌توجهی به مطالبات‌شان در مقابل مجلس ارتجاع تجمع کردند. تجمع‌کنندگان تراکتهایی در دست داشتند که روی ان نوشته شده بود:

ما از فقر نمی‌نالیم از فرق مینالیم

بازنشستگان شعار میدادند:

زندانی سیاسی آزاد باید گردد / معلم زندانی آزاد باید گردد / سفره ما خالیه ظلم و ستم باقیه / تورم گرانی  جواب  بده روحانی / تورم گرانی بلای  جان  مردم /تا حق خود نگیریم از پا نمی‌نشینیم/بازنشسته بپاخیز علیه ظلم و تبعیض/فریاد فریاد از این همه بیداد/مجلس به این بی غیرتی هرگز ندیده ملتی

تجمع اعتراضی بازنشستگان کشوری مقابل مجلس ارتجاع با شعار.سفره ما خالیه ظلم و ستم کافیه

تجمع اعتراضی بازنشستگان کشوری مقابل مجلس ارتجاع 

تجمع اعتراضی بازنشستگان کشوری مقابل مجلس ارتجاع.  آهنگ سرود ای ایران

تجمع اعتراضی بازنشستگان کشوری مقابل مجلس ارتجاع. شعار تورم گرانی جواب بده روحانی

تجمع اعتراضی بازنشستگان کشوری مقابل مجلس ارتجاع. شعار ظلم و ستم کافیه سفره ما خالی

تجمع اعتراضی بازنشستگان کشوری مقابل مجلس ارتجاع. شعار تا حق خود نگیریم از پا نمی‌نشینیم

تجمع بازنشستگان مقابل مجلس.بازنشسته بپاخیز علیه ظلم و تبعیض

تهران.تجمع بازنشستگان مقابل مجلس.شعار فریاد فریاد از این همه بیداد

تجمع بازنشستگان مقابل مجلس.شعار مجلس به این بی غیرتی هرگز ندیده ملتی

تجمع اعتراضی بازنشستگان کشوری مقابل مجلس ارتجاع

تجمع اعتراضی بازنشستگان کشوری مقابل مجلس ارتجاع

تجمع اعتراضی بازنشستگان کشوری مقابل مجلس ارتجاع

تجمع اعتراضی بازنشستگان کشوری در مقابل مجلس ارتجاع

تجمع اعتراضی بازنشستگان کشوری در مقابل مجلس ارتجاع

 

تجمع اعتراضی بازنشستگان کشوری مقابل مجلس ارتجاع

تجمع اعتراضی بازنشستگان کشوری مقابل مجلس ارتجاع

تجمع اعتراضی بازنشستگان کشوری مقابل مجلس ارتجاع

تجمع اعتراضی بازنشستگان کشوری مقابل مجلس ارتجاع

تجمع اعتراضی بازنشستگان کشوری در مشهد
امروز چهارشنبه همچنین بازنشستگان کشوری در اعتراض به پاسخ نگرفتن به مطالبات‌شان در مشهد در خیابان آبکوه جنب پمپ بنزین تجمع کردند.

تجمع اعتراضی بازنشستگان کشوری در مشهد

تجمع اعتراضی بازنشستگان کشوری در مشهد

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات