728 x 90

تجمعهای اعتراضی معلمان و دانشجویان در اردبیل و قوچان

قوچان.تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه صنعتی
قوچان.تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه صنعتی

روز یکشنبه ۲۳اردیبهشت ۹۷ جمعی از معلمان در اردبیل در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و تبعیض دست به تجمع زدند.

در قوچان نیز روز یکشنبه۲۳اردیبهشت ۹۷ دانشجویان دانشگاه صنعتی این شهر در اعتراضی به وضعیت سنوات تحصیلی در مقابل ساختمان گرداننده این دانشگاه تجمع کردند. دانشجویان معترض در این تجمع، خواستار رعایت عدالت آموزشی و استفاده از فرصتهای برابر همانند سایر دانشگاهها شدند.