728 x 90

تاسوعا در شهرهای به‌پاخاسته عراق، تبری جستن شورشگران عراقی از اردو و سپاه یزید زمان خامنه‌ای + فیلم

مراسم تاسوعای حسینی توسط جوانان شورشگر عراقی  در شهرهای عراق
مراسم تاسوعای حسینی توسط جوانان شورشگر عراقی در شهرهای عراق

جوانان شورشی و مردم به‌پاخاسته عراق روز گذشته ۸شهریور مراسم تاسوعای حسینی را در شهرهای کربلا، نجف، بصره، ناصریه و ... . با یاد شهیدان قیام گرامی داشتند و از اردو و سپاه یزید زمان خامنه‌ای تبری جستند.

کربلا:

ما انقلابی و شکست ناپذیریم و این درس را از حسین آموخته‌ایم

از سلاح صداخفه‌کن و ترور هراسی نداریم

نجف:

انقلاب نجف، انقلابی ‌حسینی است.

همه احزاب، اخراج.

این دزدان به نام دین و امام حسین ما را غارت کردند.

تاسوعا در شهرهای به‌پاخاسته عراق، تبری جستن شورشگران عراقی از اردو و سپاه یزید زمان خامنه‌ای.

بصره:

هر چه ما را سرکوب کنید ما بیشتر می‌شویم.

حسین انقلاب است، این انقلاب است و ما پیکری از آهنیم.

ناصریه:

ای حسین، خداوند ما را از یاران تو قرار دهد.

آتش تو در روح و ضمیر ما زبانه می‌کشد.

خداوند این کرامت و روزی را به ما در دنیا عطا کند.

همراه با رهبری پیروزمند، انتقام خونت را بگیریم.

ستمگران حق حاکمیت ندارند.

کربلا ما را فرا می‌خواند ای اکبر و ای قاسم.

بدون تردید پیروزی از آن ماست.

کربلا ما را فرا می‌خواند ای آزادگان کجایید؟‌

از عباس آموخته‌ایم فدای همه چیز را، در راه تو.

این عزمی انقلابی و حسینی است.

و عده ما عاشورا و هدف ما آزادی است.

ما انقلاب و استواریم و مرگ را شکست داده‌ایم.

و با فرمان فرمانده برای پیروزی به پیش خواهیم تاخت.

ای حسین، امروز میدان حبوبی کربلا است.

انقلابیون اکتبر، ‌خادمان امام حسین.

ای حسین ما را ببخش که در کربلا همراه تو نبودیم.

نجف:

من عراقی‌ام و به آن افتخار می‌کنم - تو کیستی؟‌

من حسینی راستین هستم -- تو کیستی؟‌

ده بار، صد بار جان بدهم دست از آرمانم برنمی‌دارم.

خونم و جانم فدایت ای عراق.

کربلا:

هر آنکس که در انقلاب اکتبر شهید شد خونش به هدر نرفته.

ما انقلابی و شکست ناپذیریم و این درس را از امام حسین آموخته‌ایم.

از سلاح صداخفه‌کن و ترور هراسی نداریم.

ناصریه:

ای حسین، به خون شهیدان سوگند انقلاب را سرمه چشمانمان می‌کنیم.

تعهد ما به این سرزمین است دشمن را کمرشکن خواهیم کرد.

ای حسین ما یاران تو هستیم تو فرمانده‌ای و ما سربازان توییم.

به عباس سوگند تو را نخواهیم فروخت و ما از یک نسل هستیم.