728 x 90

‌بپاخیزیم و انتقام خون نوید و نویدها را بگیریم - برای دفاع از خود و خلق در زنجیر مسلح شوید

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن
فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

شیراز

درود بر رجوی برای دفاع از خود و خلق در زنجیر مسلح شوید.

بوشهر

شورش لازمه پیروزی در جنگ سرنوشت با کرونای ولایت است - کانون شورشی ۲۲۰

رشت

مسعود رجوی: سپاه پاسداران این نیروی ضدمردمی باید درهم شکسته و نابود گردد.

اصفهان

‌بپاخیزیم و انتقام خون نوید و نویدها را بگیریم - نوید انتقام می‌گیریم.

مازندران

مسعود رجوی: تنها ره رهایی آتش جواب آتش - کانون ۲۳۵ - دمکراسی آزادی با مریم رجوی.

تهران

در پی اعدام مصطفی صالحی و نوید افکاری برای دفاع از خود و خلق در زنجیر مسلح شوید.

همدان

تنها راه‌حل اعدام نشدن نویدها شورش و قیام است.

تنها ره رهایی شورش و قیام و آزادی مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی.

مسعود رجوی به جوانان میهن: در پی اعدام مصطفی و نوید برای دفاع از خود و خلق در زنجیر مسلح شوید.

لاهیجان

برادر مسعود فرمانت به جوانان میهن برای مسلح شدن را شنیدم برای دفاع از خلق در زنجیر حاضر حاضر حاضر - کانون شورشی۵۵۰

خرم‌آباد

مسعود رجوی: فقر و گرسنگی نتیجه حکومت آخوندی - مسعود رجوی: ارتش گرسنگان پیش بسوی قیام و آزادی.

مسعود رجوی: آتش جواب آتش.

تهران

مرگ بر خامنه‌ای جلاد - زندانی قیامی آ‌زاد باید گردد مرگ بر خامنه‌ای جلاد.

شیراز

آتش جواب اعدام.

رشت

مریم رجوی: جوانان میهن به کانون‌های شورشی بپیوندید - مریم رجوی: برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه بپا خیزید.

مرگ بر خامنه‌ای زنده باد ارتش آزادیبخش.

گرگان

آتش جواب آتش شورش جواب اعدام.

شیراز

‌از هر نویدی میلیونها نوید بر خواهد خاست.

تهران

آتش جواب اعدام حاضر حاضر حاضر.

اهواز

جوانان بپاخیزید تاریخ ما را نمی‌بخشد - انتقام خون نوید را می‌گیریم.

سبزوار

شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده.

رشت

انتقامت را می‌گیریم. برادر مسعود پیامت را شنیدم - حاضر حاضر حاضر.

اصفهان

آتش زدن عکس خمینی ملعون در شب.