728 x 90

بازدید هیات بین‌المللی از اشرف ۳- ۸تیر ۹۸(۲۹ژوئن ۲۰۱۹)‌

بازدید شخصیتهای سیاسی و مذهبی از اشرف ۳- تیر ۹۸
بازدید شخصیتهای سیاسی و مذهبی از اشرف ۳- تیر ۹۸

بازدید هیات بین‌المللی از اشرف ۳- ۸تیر ۹۸(۲۹ژوئن ۲۰۱۹)‌

روز ۸ تیر ۹۸ یک هیأت بین‌المللی از اشرف ۳ بازدید کرد.