728 x 90

انفجار در مقابل قضاییه کل رژیم آخوندی در ناحیه ۲تهران - ‍۱۸اسفند۹۸

انفجار در مقابل قضاییه کل رژیم آخوند در ناحیه ۲ تهران
انفجار در مقابل قضاییه کل رژیم آخوند در ناحیه ۲ تهران

با درود کانونهای شورشی و ارتش آزادیبخش ملی به پرستاران و پزشکان فداکار در جنگ با کرونای ولایت

 

تهران – کانون شورشی ۹۸۰

انفجار در مقابل مرکز سرکوب عمومی و دادسرای ارتجاع- ناحیه ۲