728 x 90

السیاسه: قطعنامهٔ ۲حزبی اکثریت کنگرهٔ آمریکا در حمایت از خواست مردم ایران

کنگره آمریکا
کنگره آمریکا

روزنامه السیاسه چاپ کویت روز ۸اردیبهشت نوشت: قطعنامه شماره ۱۱۸ نمایندگان کنگره آمریکا از هر دو حزب، حمایت خود را از خواست مردم ایران برای ایجاد یک جمهوری دموکراتیک و غیرهسته‌یی ابراز می‌دارد و نقض حقوق‌بشر و تروریسم رژیم ایران را محکوم می‌کند.

خانم مریم رجوی گفت این قطعنامه دوحزبی بیانگر اتفاق‌نظر و اجماع دوحزبی اکثر نمایندگان مردم آمریکا در مورد ضرورت قاطعیت در مقابل فاشیسم دینی حاکم بر ایران و به‌رسمیت شناختن حق مردم ایران در مبارزه علیه این رژیم است و هم‌چنین حمایت آنان از خواستهایی است که مردم و مقاومت ایران ۴۰سال است برای آن مبارزه می‌کنند.