728 x 90

اقتصاددان حکومتی: اکثریت جامعه روز به‌روز از نظر معیشتی و درآمدی با تنگنا و فقر بیشتری دست و پنجه نرم می‌کنند

فقر و گرانی
فقر و گرانی

وحید شقاقی، اقتصاددان حکومتی در گزارشی که روزنامه حکومتی اقتصاد پویا درج کرده است نوشت: اکثریت جامعه روز به‌روز از نظر معیشتی و درآمدی با تنگنا و فقر بیشتری دست و پنجه نرم می‌کنند، طبقهٔ متوسط به‌تدریج از بین می‌رود و یک اقلیت بسیار ثروتمند و یک اقلیت فقیر و تهیدست در کشور داریم.

وی در گزارشش قید کرده که آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که قیمت بسیاری از اقلام اساســی از جمله برنج، شکر، گوشــت و... ، در مهر امسال بین ۱۷ تا ۸.۷۵ درصد افزایش یافته است، در چنین شرایطی کارشناسان اقتصادی معتقدند، جامعه ایرانی هر روز نسبت به گذشته با فقر و شکاف طبقاتی بیشتری روبه‌رو می‌شــود که این موضوع تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بسیاری را به‌دنبال دارد. ســاده‌ترین شــاخصی که نشــان دهنده افزایش شــکاف طبقاتی در جامعه ایران اســت، ضریب جینی به شــمار می‌رود، این ضریب در اوایل دهه۹۰، ۳۶ بود، اما در پایان ســال گذشته ضریب جینی به ۴۱ افزایش یافته، نتیجه این شکاف طبقاتی گسترده نیز نحیف شدن طبقه متوســط در دهه۹۰ بوده، از ســویی این موضوع عواقب بســیار جبران ناپذیــری دارد، زیرا طبقه متوسط اســت که می‌تواند اقتصاد یک کشور را به حرکت درآورد و هر چه این طبقه فربه‌تر باشد، آن کشــور از جامعه پویا و زنده تری برخوردار اســت، اما در ســالها ی گذشــته با کوچکتر شدن طبقه متوسط ایران، طبقه فقیر و ضعیف جامعه روزبه‌روز بزرگتر شده است. به اعتقاد تحلیل گــران اقتصــادی، ادامه این وضعیت، مشــکالت موجود در کشــور را افزایش می‌دهد و فقیرتر شدن جامعه در ایران را روزبه‌روز به‌صورت فزاینده تری با افزایش مواجه خواهد کرد. این در حالی است که در زمان افزایش تورم و تشدید فاصله طبقاتی، اصالح کارکرد ۳ نظــام باز توزیع ثروت می‌تواند، این فاصله طبقاتی را تعدیل کند. نظام بانکی به‌عنوان اولین نظام در این رابطه به نفع ثروتمندان کار می‌کند، بــا توجه به این‌که نرخ بهره واقعی در ایران در حال حاضر منفی۲۵ درصد است، بســیاری از افراد ذی نفوذ و ثروتمند جامعه که به تسهیالت بانکی دسترسی دارند، با توجه به این‌که وسائق و تضامین الزم را نیز برای این کار ارائه می‌دهند، بعد از اخذ وام هــای کالن در همان ابتدا حداقل از ســود ۲۲درصدی بهره‌مند می‌شــوند؛ بنابراین بسیاری از تسهیالت بانکی عمال به بخش ً کوچکی از جامعه داده می‌شود، یکی از کارکرد های نظام بانکی باز توزیع ثروت است که می‌تواند شکاف طبقاتی را تعدیل کند، اما عمال این موضوع در ایران ً کارکرد ندارد و برعکس شــکاف طبقاتی را تشدید می‌کند.

این اقتصاددان حکومتی در ادامــه در خصوص مدیریتهای ناکارآمدی اظهارداشــت: افزایش ضریب جینی خود یک شاخص مهم در این رابطه است که نشان می‌دهد، به‌علت مدیریت ناکارآمد حاکم بر اقتصاد کشور، دو دستگی جامعه از لحاظ اقتصادی شدیدتر شده، هم‌چنین آمارهای رسمی اقتصادی که مدام از افزایش قیمت‌ها نیز منتشــر می‌شود، نشــانه دیگری اســت که تأیید می‌کند، جامعه ایرانی با یک فقر گسترده روبه‌رو است که اگر برای آن فکری نشود، تبعات جبران‌ناپذیری را در آینده به‌دنبال خواهد داشت (روزنامه حکومتی اقتصاد پویا ۱۶آذر).

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/45cf5112-f4a2-413b-b3ee-614c8f2778c9"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات