728 x 90

اعتصاب کارگران شهرداری منطقه یک اهواز

تجمع کارگران شهرداری اهواز
تجمع کارگران شهرداری اهواز

دو روز است که کارگران شهرداری منطقه یک اهواز در اعتصاب به‌سر می‌برند. پرداخت نکردن حقوق کارگران زحمتکش شهرداری و در نتیجه اعتصاب آنها موجب شده که خیابانهای پادادشهر اهواز مملو از زباله بشود. شهرداری رژیم هیچ اقدامی در این زمینه نکرده است.