728 x 90

اعتراف یک کارشناس حکومتی: از هر سه ایرانی، یک نفر در فقر مطلق است!

فقر در ایران
فقر در ایران

فرشاد مومنی اقتصاد دان حکومتی به‌غارتگری مافیای حکومتی اعتراف کرد و گفت: «چقدر قبیح است و چه میزان باید آدم از همه نظر سقوط کرده باشد که با این گزافه گویی‌ها و پوچ گویی‌ها، بخواهد از شرایطی فعلی ایران حساسیت زدایی کند. ما شرایطی را تجربه می‌کنیم که بر اساس داده‌های رسمی، به تقریب از هر سه ایرانی، یک نفر به‌معنای مطلق، فقیر است!»

به‌نام عدالت، بین برخی مقامات کشور برای دادن آدرس‌های غلط به مردم، مسابقه است!

این کارشناس حکومتی با بیان این‌که باید بررسی کرد که چرا اکنون به نام عدالت، این میزان آدرس های غلط و ادعاهای پوچ ارایه می‌شود، افزود: «به نام عدالت، برای ارایه داده‌های دست کاری شده در سطح برخی مقامات کشور، مسابقه برگزار شده است. در حرفهای بی‌پایه زدن در این زمینه مسابقه است. فردی می‌گوید دستور می‌دهم ۱۴روزه فقر مطلق کاهش یابد، دیگری می‌گوید، شد! و ادعا را از نفر اول هم فراتر می‌برد. متأسفانه در این زمینه بخش‌هایی از ساختار قدرت، گوی سبقت را در بیان سخنان بی‌پایه، از یکدیگر می‌ربایند.»

بزرگترین خیانتها به مملکت و مستضعفان با ادعاهای نادرست رفع فقر و ایجاد اشتغال و...

وی تأکید کرد: «با کمال تأسف، ادعاهایی که با عنوان رفع فقر و ایجاد اشتغال و از این قبیل مسائل مطرح می‌شود، جزء بزرگترین خطاها و خیانتهایی است که به دین خدا، مملکت، مردم و به‌ویژه محرومان و مستضعفان صورت می‌گیرد! این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که برای اولین بار در تاریخ اقتصادی ۱۰۰ساله گذشته ایران، دوره زمانی ۲برابر شدن اندازه جمعیت فقیر در ایران، به کمتر از ۳سال رسیده است!» (سایت حکومتی رکنا ۱۴شهریور)

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/ec4083b4-e283-4d9c-a423-2d4e0a52f28b"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات