728 x 90

اعتراف به‌ زمینه‌چینی‌های کارگزاران و رسانه‌های حکومتی، برای گران کردن باز هم بیشتر بنزین

زمینه چینی برای گران کردن بنزین
زمینه چینی برای گران کردن بنزین

روزنامهٔ حکومتی اعتماد ضمن اعتراف به‌ زمینه‌چینی‌های کارگزاران و رسانه‌های حکومتی، برای گران کردن باز هم بیشتر بنزین، از دو گزینهٔ احتمالی که توسط رژیم دنبال می‌شود، نام برد.

اعتماد نوشت:

گزینهٔ اول، گران کردن قیمت حامل‌های انرژی به‌صورت تدریجی است.

گزینهٔ دوم افزایش یکبارهٔ قیمت حامل‌های انرژی، تا سطح قیمت جهانی است.

بسیاری از کارگزاران و رسانه‌های دولت رئیسی، برای این گران کردن چپاول‌گرانه، بدون اشاره به‌ اختلاف سطح درآمدها در ایران آخوندزده با سایر کشورها، توجیه می‌کنند که قیمت جهانی انرژی بسیار بالاتر از قیمت انرژی در ایران است. اما این توجیه آن‌چنان رسواست که حتی توسط مجریان بسیجی تلویزیون رسمی آخوندها هم، مورد تمسخر قرار می‌گیرد.

 

  • واکنش مجری تلویزیون رژیم ۲۵ دی به گران کردن بنزین

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/6b9e8630-43cb-4fbd-af97-1b4012ca52b5"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات