728 x 90

اعتراف آخوند روحانی به پیامدهای قیام سراسری دیماه ۹۶

آخوند حسن  روحانی
آخوند حسن روحانی

آخوند روحانی روز پنجشنبه به پیامدهای قیام سراسری دیماه ۹۶ مردم ایران اعتراف کرد و گفت:

«اولا آمریکا از سال ۹۶ یعنی حدود دو سال پیش توطئه جدیدی را علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد در آغاز برنامه‌ریزی جنگ روانی بود و سپس جنگ اقتصادی علامتهایی هم آنها در سال ۹۶و در سال ۹۷ دریافت کردند که شاید مشوق آنها در این توطئه بود».

رئیس‌جمهور ارتجاع افزود: «در سال ۹۶ از طریق عواملشان موفق شدند اغتشاشاتی را در خیابانهای تهران و برخی شهرستانها به راه بیندازند تصور آنها این بود که یک اغتشاش چند ماهه‌ای رو در ایران کلید زدند.

در سال ۹۷ که توطئه اقتصادی را علیه ما طراحی کردند تا حدی مردم ما را نگران کردند یک عدم تعادلی را هم در بازار به‌وجود آوردند.

امسال یعنی در سال ۹۸ تحریم آمریکا از پارسال شدیدتر شده و از هر زمان دیگر شدید تر شده و تمام امکاناتش را بکار گرفته علیه جمهوری اسلامی ایران».