728 x 90

اعتراض و خیزش در دانشگاههای ایران

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر تهران و درگیری با نیروهای سرکوبگر /تجمع دانشجویان نوشیروانی بابل و سهند تبریز + فیلم و عکس

صبح امروز جمع بزرگی از دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک در همبستگی با کارگران اعتصابی و زندانی و  دانشجویان و معلمان  در بند یک تجمع اعتراضی برگزار کردند.  دانشجویان امیرکبیر در حالی که دستنوشتههایی با خود حمل می کردند  و دستهایشان را در یک دیگر زنجیر کرده بودند  شعار می‌دادند: 

توپ تانک مسلسل دیگر اثر ندارد

کارگر  دانشجو  اتحاد اتحاد

کارگر، دانشجو، معلم زندانی آزاد باید گردد

نصر من الله و فتحاً  قریب، مرگ بر این دولت مردم فریب 

رژیم آخوندی که از گستردگی اعتراض دانشجویان و شمار شرکت کنندگان در آن به وحشت افتاده بود  نیروهای سرکوب و مزدوران خود در دانشگاه را برای مقابله با آنها به صحنه فرستاد. مزدوران با شعار «منافق،‌ فتنه‌گر پیوندتان مبارک» درصد مقابله با دانشجویان برآمدند. اما دانشجویان دلیر به تجمع اعتراضی خود ادامه داده و  با مزوردان رژیم درگیر شدند. در این درگیریها یکی از دانشجویان زخمی شد.  تصاویر منتشر شده در اینترنت جمعیت انبوه دانشجویان پلی تکنیک را نشان می‌دهد که مزدور ان رژیم در تلاشی ناموفق برای محاصره و خاموش کردن آنها هستند. 

همچنین دانشجویان در دانشگاه نوشیروانی بابل در اعتراض به سرکوب رژیم در دانشگاه تجمع کردند. دانشجویان دست نوشته هایی با خود حمل می کردند و شعار می دادند:

دانشگاه زنده است

سرکوب دانشجویان را متوفق کنید

دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد. 

دانشجویان در دانشگاه صنعتی سهند در تبریز نیز دست به تجمع زدند. 

تجمع دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل در اعتراض به سرکوب رژیم

تجمع دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل در اعتراض به سرکوب رژیم

تجمع دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل در اعتراض به سرکوب رژیم

تجمع دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل در اعتراض به سرکوب رژیم

 

تجمع  و اعتصاب دانشجویان  در دانشگاه سهند تبریز امروز سه شنبه ۱۳ آذر۹۷

 

تجمع دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند تبریز

تجمع دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند تبریز

اعتصاب دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند تبریز

اعتصاب دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند تبریز

اعتصاب دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند تبریز

اعتصاب دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند تبریز

تجمع دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند تبریز

تجمع دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند تبریز