728 x 90

اصفهان (گرگاب) - انفجار در شهرداری غارتگر حکومتی توسط قهرمانان کانون‌های شورشی

اصفهان(گرگاب) - انفجار در شهرداری غارتگر حکومتی توسط قهرمانان کانون‌های شورشی
اصفهان(گرگاب) - انفجار در شهرداری غارتگر حکومتی توسط قهرمانان کانون‌های شورشی
  • اصفهان(گرگاب) - انفجار در شهرداری غارتگر حکومتی توسط قهرمانان کانون‌های شورشی در پاسخ به دزدان آب زاینده‌رود و با درود به کشاورزان بپاخاستهٔ اصفهان در اعتراض و تظاهرات با شعار «آب زاینده‌رود، حق مسلم ماست» در روز ۹بهمن ۱۴۰۲
  • کشاورزان و مردم اصفهان در قیام ۲۸آبان ۱۴۰۰ خطاب به دزدان غارتگر شعار می‌دادند: امثال این مسئولان آب رو به غارت بردند، زنده رود رو سوزوندند، مرگ بر دشمن زاینده‌رود، زاینده‌رود رو پس بدین، به اصفهان نفس بدین، زاینده رود جاری، حق مسلّم ماست.

اصفهان (گرگاب) - انفجار در شهرداری غارتگر حکومتی توسط قهرمانان کانون‌های شورشی

اصفهان (گرگاب) - انفجار در شهرداری غارتگر حکومتی توسط قهرمانان کانون‌های شورشی

اصفهان (گرگاب) - انفجار در شهرداری غارتگر حکومتی توسط قهرمانان کانون‌های شورشی

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/11daac07-5dfc-4039-87b1-8fa995f971b2"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات