728 x 90

استمرار به تاراج دادن ثروت مردم محروم ایران برای بقای حکومت آخوندی

صید شبانه کشتی های چینی در خلیج فارس
صید شبانه کشتی های چینی در خلیج فارس

در ادامه به تاراج دادن ثروت مردم ایران توسط رژیم ضدایرانی آخوندی صید شبانه کشتیهای چینی در خلیج‌فارس ذخایر مردم ایران را چپاول می‌کنند.

روزنامه حکومتی شرق چهارشنبه ۱۸تیر با عنوان رخنه شبانه به ذخایر خلیج‌فارس، صید شبانه کشتیهای چینی دل نگرانی این روزهای صیادان جنوب است نوشت: «در حال حاضر از ۹۱کشتی چینی که فعالیت صید و صیادی در ایران را به نزدیک دو دهه عقب تر بازگردانده‌اند، هنوز ۱۷کشتی باقی مانده است که هم‌چنان ذخایر آبهای جنوب را قلع و قمع می‌کنند».

کارگزاران حکومت آخوندی این دزدی و غارت ثروت ملی ایران را تکذیب می‌کنند.