728 x 90

اذعان به وحشت دیکتاتوری آخوندی از شکستن دیوار سانسور و اختناق

اینترنت طبقاتی یا رانت طبقاتی
اینترنت طبقاتی یا رانت طبقاتی

سایت حکومتی اعتماد ۱۸خرداد در جریان جدال باندهای درون نظام، به سخنگوی دولت رئیسی حمله کرد.

اعتماد آنلاین در مطلبی با عنوان «اینترنت طبقاتی یا رانت طبقاتی؟! دولت از خطر اینترنت و اسلحه گرم به یک اندازه بیم دارد»، پاسخ بهادری جهرمی را داد.

بهادری جهرمی برای توجیه سانسور و فیلترینگ اینترنت و محروم کردن مردم ایران از حق آزادی بیان و خبررسانی گفته بود: «عموم مردم به سلاح دسترسی ندارند، اما پلیس به آن دسترسی دارد... در خصوص سکوها و پلتفرم‌ها هم این‌گونه است».

اعتماد آنلاین نوشت: «بر پایه استدلال سخنگوی دولت می‌توان هر نوع حق عمومی را در جامعه طبقه‌بندی و مردم را از نظر نوع دسترسی به آن حق به درجات مختلف تقسیم کرد و این چیزی نیست جز ایجاد رانت طبقاتی.

رانتی که هر چند در لوا و ظاهر قانون هم بسته‌بندی شود باز هم چیزی از مذمت آن کاسته نخواهد شد. به اعتبار همین نوع استدلال می‌شود بسیاری از امکانات و حقوق عمومی جامعه، از حق دسترسی به تسهیلات و زیرساختها گرفته تا حق استفاده از موقعیت‌های اجتماعی را طبقه‌بندی کرد».

اعتماد آنلاین آنگاه به‌وحشت آخوندها از ترک خوردن دیوار سانسور و اختناق توسط فضای مجازی اذعان کرد و با اشاره به‌مقایسه سلاح و اینترنت توسط بهادری جهرمی نوشت: «آیا این جز بدان دلیل است که ایشان و دولت متبوع‌شان خطر اینترنت و اسلحه گرم را در یک سطح می‌بینند و از این دو به یک اندازه بیم دارند؟».

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/f9953f0e-85d6-4e14-a8dc-4e2a64741fe2"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات