728 x 90

آلمان: رژیم ایران بزرگ‌ترین خطر برای امنیت جهان است

نظرسنجی در آلمان - ایران بزرگ‌ترین خطر برای جهان
نظرسنجی در آلمان - ایران بزرگ‌ترین خطر برای جهان

 

بر اساس تازه‌ترین نظرسنجی در آلمان ۶۶درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی بر این باورند که ایران بزرگترین خطر برای جهان در طی سال‌های آتی خواهد بود. واهمه و نگرانی شهروندان آلمانی از خطر بروز جنگ و درگیر شدن آلمان در این مسأله وجود دارد. بر طبق گزارش امنیتی ۲۰۲۰ گرمایش زمین و پیامدهای آن و هم‌چنین معضل‌های زیست‌محیطی نیز از علل اصلی واهمه و نگرانیهای شهروندان در آلمان است.