728 x 90

به آتش کشیدن حوزه جهل و جنایت در تهران، کمیته امداد خمینی ملعون در اصفهان و پایگاه بسیج سرکوبگر در خرم‌آباد

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن
فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

تهران - کانون شورشی ۳۵۰

تهاجم به حوزه جهل و جنایت خواهران یزید برای شکنجه و سرکوب زنان در شرق تهران بر ضد زینب کبری

اصفهان - کانون شورشی ۵۸۹

تهاجم به اداره کل کمیته امداد خمینی ملعون یکی از مراکز کل غارت و چپاول مردم محروم

خرم‌آباد - کانون شورشی ۲۶۷

به آتش کشیدن پایگاه بسیج سپاه پاسداران