728 x 90

«مزه شیرین عدالت با ۱۰۰سال حبس برای دانشجویان»

این یکی از تابلوهایی است که دانشجویان در آغاز سال تحصیلی دانشگاهها در دانشگاه تهران به‌دست گرفته‌اند.

روز چهارشنبه ۲۴مهر ۹۸ مطابق فراخوان قبلی و همزمان با ورود آخوند روحانی به دانشگاه تهران، جمعی از دانشجویان در مقابل مسجد دانشگاه، دست به تجمع اعتراضی زده و ضمن اعتراض به حضور آخوند روحانی در دانشگاه تهران، خواستار آزادی دانشجویان زندانی شدند.

اعتراضات دانشجویان دانشگاه تهران در شرایطی است که پاسداران با تهدید و ارعاب و ایجاد فضای امنیتی تلاش کردند مانع از تجمع دانشجویان شوند. یکی از دانشجویان می‌گوید: «تمام محوطه پر است از لباس‌شخصی‌ها و نیروهای امنیتی و هنگام ورود به دانشگاه با تفتیش شدید نیروهای امنیتی روبه‌رو شدیم».

با این حال دانشجویان یک‌پارچه در محوطه دانشگاه شعار می‌دادند: «حراست دانشگاه، شعبه اطلاعات»!

دانشجویان در آغاز سا ل تحصیلی ضمن تأکید بر اتحاد با کارگران و سایر اقشار تحت ستم، رودروی نیروهای سرکوبگر در دانشگاه، سنگر دانشگاه را حفظ کردند.

دانشجویان با برافراشتن تصاویر و تابلوهایی در حمایت از معلمان، دانشجویان و کارگران زندانی و مقابله با دروغ‌پردازی و فریبکاریهای آخوند جنایتکار نشان دادند همپای سرکوب، مقاومت ادامه دارد، اجازه نمی‌دهند و دیگر تهدید و وعده و زندان اثری بر مقاومت و پایداری دانشجویان ندارد.

دانشجویان در حالی سال تحصیلی را آغاز کردند که کلاسهای درس خالی و بسیاری از دانشجویان زندانی هستند.