728 x 90

اينترنت,

محدودیت آزادی اینترنتی در رژیم آخوندها

-

اینترنت جهانی
اینترنت جهانی
الک رأس، مشاور وزیر خارجه آمریکا در امور نوآوری‌های تکنولوژی اعلام کرد:
واکنش رژیم ایران در قبال سیاستهای آزادی اینترنتی آمریکا بیانگر این حقیقت است که این حکومت تا چه اندازه از یک وضعیت مطلوب در زمینه آزادی فاصله دارد.

وی افزود: برنامه آزادی اینترنتی آمریکا همه کشورهای جهان را شامل می‌شود. حال اگر رژیم ایران فکر می‌کند این برنامه علیه آن است و تا این حد آن را متوجه خود می‌داند، این امر، بیانگراین است که حکومت ایران آزادیهای شهروندان ایرانی را محدود کرده است.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات