728 x 90

فقر و فساد,

مناظری از ثمرات حکومت فاسد آخوندی

-

 -
-
بنابه گزارش خبرگزاری حکومتي فارس، ۱۷ اردیبهشت، در ایران تنها دو و نیم درصد مردم گرسنه هستند!