728 x 90

اعتراضات كارگري,

گوشمالی مزدوران حراست توسط دامداران شهرکرد

-

گوشمالی مزدوران توسط مردم - آرشیو
گوشمالی مزدوران توسط مردم - آرشیو
گزارشها از شهرکرد حاکی است، دامداران این شهر در اداره کشاورزی تجمع کردند و در اعتراض به برآورده نشدن خواستهایشان با مزدوران حراست درگیر شدند و آنها را گوشمالی دادند.