728 x 90

اعتراضات دانشجويي,

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه آزاد قم در روز جهانی زن

-

تجمع اعتراضی دانشجویان- آرشیو
تجمع اعتراضی دانشجویان- آرشیو
دانشجویان دانشگاه آزاد قم در اعتراض به تبعیض جنسیتی در مقابل ساختمان دانشکده علوم انسانی در پردیسان تجمع کردند. این حرکت اعتراضی با حضور دختران دانشجو و بمناسبت روز جهانی زن برگزار شد.
به گزارش دریافتی پسران دانشجو نیز به این تجمع پیوستند و اعتراض خود را علیه اقدامات سرکوبگرانه ایادی رژیم در دانشگاه ابراز کردند.