728 x 90

اعتراضات دانشجويي,

تظاهرات ضدحکومتی دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران

-

دانشکده فنی دانشگاه تهران
دانشکده فنی دانشگاه تهران
امروز دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران در امیر آباد با شعار مرگ بر دیکتاتور تظاهرات کردند.
این تظاهرات از ساعت 11صبح با بانگ الله‌اکبر و شعار مرگ بر دیکتاتور شروع شد. تظاهر کنندگان در حالی که عکسهای دانشجویان دستگیرشده را حمل می‌کردند شعار می‌دادند «دانشجوی زندانی آزاد باید گردد» و «دانشجو می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد.