728 x 90

-

به‌مناسبت ۳ژوئیه، سالروز آزادی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت

-

مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت
مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت

 

به‌راستی او کیست؟

 

 

 

 


 


 

 

زندگی

 

 

 

 آزای، خجسته آزادی

 

 

 

 

 

 ای تو منادی آزادی

 

 

 

 

 

 


 

 

 

  نماد روشنی ایران

 

 

 

 


 


 

 

طلوع مهر، زمان برآمدن خورشید ۱

 

 

 

 


 


طلوع مهر، زمان برآمدن خورشید ۲

 

 

 


 


 

 

طلوع مهر، زمان برآمدن خورشید ۳