728 x 90

-

دانشجویان دانشگاه آزاد نهاوند، اعتصاب غذا کردند

-

اعتصاب دانشجویان ـ آرشیو
اعتصاب دانشجویان ـ آرشیو
دانشجویان دانشگاه آزاد نهاوند اعتصاب غذا کردند. آنها در اعتراض به وضعیت نابسامان دانشگاه سینی‌های غذای خود را در سطل زباله خالی کردند.