728 x 90

-

شان مک کورمک بر حقوق ساکنان اشرف بر طبق استانداردها و کنوانسیونهای بین‌المللی تاکید کرد

-

شان مک کورمک
شان مک کورمک
شان مک کورمک سخنگو و دستیار روابط عمومی وزیر خارجه آمریکا درباره اشرف تصریح کرد: ما می‌خواهیم مطمئن شویم که حقوق همه افراد، چه در کمپ اشرف یا جای دیگر، طبق استانداردها و کنوانسیونهای بین‌المللی مورد حفاظت قرار می‌گیرد. مک کورمک در کنفرانس مطبوعاتی روز سه‌شنبه 3دی در پاسخ به یک سؤال در رابطه با اظهارات مشاور امنیتی دولت عراق گفت: من میدانم که ما در حال گفتگو با دولت عراق به‌عنوان بخشی از پروسه انتقال مسئولیتها هستیم که از چندی پیش بوقوع پیوسته است. اما هم‌چنین، انتقال مسئولیتها به‌صورت یادداشت در چارچوب موافقتنامه‌هایی که با دولت عراق امضا کرده‌ایم محفوظ می‌شود. ما می‌خواهیم مطمئن شویم که حقوق محترم شمرده می‌شود و حقوق همه افراد مورد حفاظت قرار می‌گیرد، چه در کمپ اشرف باشند یا جای دیگر. خواه در عراق باقی بمانند یا بجای دیگری بروند. بنابراین، این نگرانی عام ماست. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مورد تعیین تکلیف نهایی ساکنان اشرف گفت: احتمالاً در این نقطه برای من بسیار زود است که تفسیر مشخصی ارائه کنم. این پروسه‌ای در حال پیشرفت و تکوین است که گمان نمی‌کنم نتیجه آن تا بحال نوشته شده باشد. ما به مانیتور این وضعیت ادامه میدهیم و آن را با توجه به اصول عامی که برآنها تأکید کردم مورد بررسی قرار میدهیم. سخنگوی وزارتخارجه آمریکا افزود: استاندارهای بین‌المللی و کنوانسیونهایی وجود دارند که همه می‌خواهند مطمئن شوند که عراقیها و هم‌چنین سایر کشورها در سراسر جهان، به آن گردن می‌گذارند.