728 x 90

خودکشی یکی از دانشجویان دختر دانشگاه شیراز

خودکشی یک دختر دانشجو
خودکشی یک دختر دانشجو
یکی از دانشجویان دختر، دانشگاه شیراز، بر اثر فشارهای وارد شده، از طرف قاسمی رئیس بخش علوم سیاسی دانشگاه، اقدام به خودکشی کرد. یکی از دوستان وی گفت: قاسمی در چندین ترم متوالی به صورت عمدی نمرات پایینی به این دانشجو داده بود که این امر منجر به مشروط شدن وی گردید. دانشجویان دانشگاه شیراز در اعتراض به خودکشی همکلاسی خود خواستار پاسخگویی کارگزاران رژیم در دانشگاه شدند.خبرنامه دانشجویی امیرکبیر نوشت: در سال های اخیر اقدام به خود کشی دانشجویان بدلیل فشارهای دانشگاه رو به افزایش گذاشته است که یکی از نمونه های آن خودکشی و مرگ یکی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشکده کشاورزی شیراز می باشد.