728 x 90

انتقال وحشیانه زندانیان سیاسی آتنا دائمی و گلرخ ایرایی به زندان قرچک ورامین

آتنا دائمی و گلرخ ایرانی
آتنا دائمی و گلرخ ایرانی
بنا‌ به گزارشهای دریافتی دژخیمان خامنه‌ای ساعت 21و 30دقیقه شب گذشته؛ زندانیان سیاسی آتنا دائمی و گلرخ ایرایی را پس از ضرب ‌و شتم شدید از زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل کردند. این دو زندانی سیاسی ابتدا به اجرای احکام احضار شدند و برای بازجویی به بند دو ـ الف منتقل گردیدند. مأموران که شامل پنج مرد و دو زن بودند برای انتفال آنها وارد اتاق شدند. دو زندانی سیاسی پس از مخالفت و درخواست برگه یا حکم انتقال، از سوی پنج مأمور مرد مورد ضرب ‌و شتم شدید قرار گرفتند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/fde7a6fd-02bd-457d-9b1c-47839c15c4f0"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات