728 x 90

ادامه اعتصاب کارگران نیروگاه یزد

کارگران نیروگاه یزد
کارگران نیروگاه یزد
روز شنبه ۲۳دی ۹۶ اعتصاب کارگران نیروگاه یزد که از روز پنجشنبه ۲۱دی ماه آغاز شده بود؛ ادامه دارد.