728 x 90

قیام ایران – تبری جستن برخی از بسیجی‌ها از رژیم آخوندی با به آتش کشیدن کارتهای بسیج - دی ۹۶

تبری جستن بسیجیها از رژیم آخوندی
تبری جستن بسیجیها از رژیم آخوندی