728 x 90

پیوستن دانشجویان به تحصن کنندگان در مقابل زندان اوین

دانشجویان دانشگاه ملی مقابل زندان اوین.961016
دانشجویان دانشگاه ملی مقابل زندان اوین.961016
روز شنبه 16دی جمعی از دانشجویان دانشگاه ملی به تحصن کنندگان در مقابل زندان اوین پیوستند تا حمایت خود را از جوانان قیام‌کننده که توسط رژیم آخوندی دستگیر شدند ابراز کنند.

خانواده‌ها و بستگان زندانیان هم‌اکنون در هوای سرد تهران در مقابل اوین تحصن کردند تا به دستگیری فرزندانشان اعتراض کنند.