728 x 90

تظاهرات مردم زاهدان؛ با شعار سوریه را رها کن فکری به‌حال ما کن + فیلم

تظاهرات مردم زاهدان
تظاهرات مردم زاهدان
بنا‌ به گزارشهای دریافتی مردم زاهدان جمعه 8 دی 96 در پاسخ به فراخون قبلی در همبستگی با مردم مشهد و دیگر شهرهای به‌پاخاسته تظاهرات خود را برگزار کردند.

شعار مردم زاهدان:
سوریه را رها کن فکری به‌حال ما کن
مرگ بر گرانی.