728 x 90

قطع تلفن بند زندانیان سیاسی زندان شیبان اهواز‏

زندان شیبان اهواز‏
زندان شیبان اهواز‏
بنا‌ به گزارشهای دریافتی بیش از یک ماه است که دژخیمان خامنه‌ای در زندان شیبان اهواز به‌منظور فشار بر زندانیان سیاسی خط تلفن دوم بند6 را قطع کرده‌اند. خانواده‌های زندانیان سیاسی در این خصوص ابراز نارضایتی کرده و می‌گویند: «خراب کردن تلفن دوم عمدی بوده و دیگر بندها هیچیک از خطوط‌شان قطع نیست».
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/937836ab-09bd-4beb-8f93-6e5ff3f89b49"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات