728 x 90

سیل مرگبار ویتنام دهها قربانی گرفت

سیل جان ده‌ها قربانی در ویتنام گرفت
سیل جان ده‌ها قربانی در ویتنام گرفت
روز پنجشنبه 20مهر وقوع سیل مرگبار در ویتنام تاکنون جان ۳۷نفر را گرفته است. در پی وقوع سیل ۴۰نفر ناپدید و ۲۱تن نیز زخمی شده‌اند.

بنا‌ به گزارشهای منتشر شده حدود ۱۷هزار خانواده در مناطق سیل‌زده تخلیه شده‌اند. بیش از ۲۰۰خانه فرو ریخته‌ و ویران شده‌اند و نزدیک به ۱۸هزار خانه در معرض فروپاشی یا آسیب قرار دارند. سال گذشته نیز در پی وقوع سیل در این کشور حدود ۲۰۰نفر جان باختند.

 

سیل جان ده‌ها قربانی در ویتنام گرفت

 سیل جان ده‌ها قربانی در ویتنام گرفت

سیل جان ده‌ها قربانی در ویتنام گرفت

سیل جان ده‌ها قربانی در ویتنام گرفت

 سیل جان ده‌ها قربانی در ویتنام گرفت