728 x 90

همبستگی مردم سقز، نقده، اشنویه و مریوان با اعتراضات مردم بانه

همبستگی با اعتراضات و قیام مردم در بانه
همبستگی با اعتراضات و قیام مردم در بانه
بنا‌ به گزارشهای دریافتی در همبستگی با اعتراضات و قیام مردم در بانه؛ مردم در شهرهای سقز؛ اشنویه؛ مریوان و نقده فراخوان به اعتراض و تظاهرات داده و به پاخاسته‌اند.