728 x 90

تحریم‌ها علیه ایران,

تحریم…

-

خامنه‌ای  ولي فقيه ارتجاع
خامنه‌ای ولي فقيه ارتجاع
گفت شیخی که بعد از این اوضاع
بیش از این می‌شود درام و وخیم
لطف خود کم نموده استکبار
نقشه‌ای بهر ما شده ترسیم
هدیه‌ای گشته اینک آماده
که بْوُد نام نیک آن تحریم
به مُثَل هم‌چو یک «سیه چاله»
بهر تحقیر ما شده تنظیم
گر بیفتیم اندر این حفره
گو بگیرند بهر ما ترحیم
هر امام جمعه و وزیر و وکیل
نگرانند و در هراس و بیم
هر کسی زین جماعت نالان
گوید اینسان زتلخی تحریم
ما که گفتیم مطیع برجامیم
ملتزم بوده‌ایم به آن تصمیم
از چه رو سوژه و هدف شده‌ایم
چه بْوُد ماجرای این تحریم
ما ندانیم علت آن چیست
نشده این عمل به ما تفهیم
گر بْوُد علتش تروریستی
ندهید این صفت به ما تعمیم
خود ما ضدداعشیم و ترور
حق بْوُد آن که ما شویم تکریم
گر بْوُد «موشک» و «حقوق‌بشر»
علت دیگری در این تصمیم
کوهی از لطف و نرمش و بخشش
می نماییم در این جهان تقسیم
موشک و بشکه محبت را
به «حلب» ما نموده‌ایم تقدیم
جراثقال و دار و داغ و درفش
ما نکردیم برکسی تحریم
خودمان سوژه ترور بودیم
ما نمودیم پایه‌اش تحکیم
کو مماشات و آن همه نرمش
استمالت چه شد در این تصمیم
هارت و پورتهای ضداستکبار
بهر کار دگر شده تنظیم

لاکن عظما بداند این معنا
شود افزونترش هراس و بیم
خیز ملت برای آزادی
سرنگونی به او کند تقدیم
گودرز.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/563d6f52-a844-4cbc-aae0-439f85b184c6"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات