728 x 90

تعطیلی کارخانه‌ها، رکود اقتصادی عامل بیکاری بیشتر کارگران

تعطیلی کارخانجات در ایران   و بیکاری کارگران
تعطیلی کارخانجات در ایران و بیکاری کارگران
درپی دعواهای باندی یک نماینده مجلس ارتجاع ازتهدید امنیت شغلی کارگران در‌پی تعطیلی کارخانجات و رکود اقتصادی چند سال اخیردراین کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مجلس ارتجاع، محسن بیگلری عضو هیأت رئیسه کمسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس رژیم اعتراف کرد: در چند سال اخیر به علت رکود اقتصادی برخی کارخانجات تعطیل شده و تعطیلی کارخانجات تعدیل نیروی کارگری را به‌دنبال داشته است که امنیت شغلی کارگران در معرض تهدید قرار گرفت و تعداد زیادی از آنها از کار بیکار شدند.

این کارگزار رژیم با اشک تمساح ریختن برای کارگران گفت: متأسفانه کارگران با مشکلات اقتصادی زیادی روبه‌رو هستند و حقوق آنها مکفی و کافی نبوده و نیازهای روزمره آنها را رفع نمی‌کند.

وی همچنین اعتراف کرد که به‌دلیل سیاستهای ضد‌مردمی بطورعام و ضدکارگری بطورخاص «ردیف بودجه درنظرگرفته شده برای کارگران ناچیز بوده و متناسب با نرخ تورم نیست، و بسیاری از کارگران مستاجر بوده و توان پرداخت اجاره خانه‌های خود در شرایط فعلی را ندارند»‌.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/c78d03f5-98b1-4d3a-8c2a-aa9761c2e8bd"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات